Adatvédelem

Regisztrációval kapcsolatos tájékoztató és az adatkezelési tájékoztató célja
A regisztráció kitöltésével a Megrendelő hozzájárul, hogy a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz a közölt személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, rendelés teljesítése, valamint szolgáltatásai reklámozási céljából kezelje.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatai törlését az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozathozattal kezdeményezheti.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy ügyfeleinket tájékoztassuk a kezelt személyes adataik köréről, megismertessük vele a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz adatkezelési és feldolgozási eljárását, valamint a személyes adatok törlésének lehetőségét biztosítjuk.

Ügyfeleink személyes adatainak kezelésének célja, hogy megrendeléseiket gyorsan pontosan teljesítsük. E cél eléréséhez szükséges szükséges az Ön által közölt adatok kezelése. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Ügyfeleink személyes adatait az adatkezeléshez adott nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. Személyes adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, nyilvánosságra nem hozzuk és azokat kizárólag a fent megjelölt célból kezeljük.

Az Ön által közölt személyes adatokat zártláncú számítógépes rendszeren tároljuk.

Regisztráció hírlevél szolgáltatásra
A Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz a shop.drot-szamar.hu honlap üzemeltetője elektronikus hírlevél szolgáltatásán keresztül Ügyfelei számára kívánja lehetővé tenni, hogy e-amilben tájékozódjanak a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz tevékenységéről, a shop.drot-szamar.hu webáruház acióiról, újdonságairól, suolgáltatásairól.

A hírlevél szolgáltatás az ügyfelek kifejezett engedélyéhez köti.

A személyes adatok kezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette: jelenleg folyamatban.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Asztalos Sandor E.V.
Székhely: 1149 Bp. Nagy Lajos kir. utja 164.
Levelezési cím: 1105. Budapest Kada u 130
Üzlethelyiség címe:  1105. Budapest Kada u 130
Nyilvántartási szám: 6680877
Adószám: 56072060-2-42
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:  1170703121451803
E-mail cím: info@drot-szamar.hu
Telefonszám: 06209461643
shop.drot-szamar.hu

I. Az adatkezelés általános tájékoztató

A Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – továbbiakban: rendelet – rendelkezései szerint, a személyes adat tulajdonosának – továbbiakban: érintett – ​önkéntes hozzájárulása, valamint jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli a személyes adatokat.

A jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed:

• a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz részére elektronikus úton, telefonon vagy személyesen továbbított személyes adatokra.
• Az érintett által a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz munkatársaival lefolytatott telefonos, vagy személyes beszélgetés során rögzített adatokra

II. Adatkezelés jogalapja

Megrendelés, áruszállítás, javítási szolgáltatás: Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz a személyes adatokat a rendelet szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

Számlázás: Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz a személyes adatokat a rendelet szerint, jogi kötelezettség teljesítése alapján, a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2) bekezdése szerint kezeli. Az érintett hozzájárulása és jogi kötelezettség alapján, a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz III. pontban megfogalmazott adatkezeléseket hajtja végre.

III. Az adatkezelés célja

Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz nek személyesen, telefonon, e-mail-en vagy a cég webáruházában leadott megrendelések teljesítése és a jótállási / szavatossági kötelezettségek vonatkozó törvények szerinti betartása.

IV.Adatkezelések

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

• Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
• Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
• A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
• Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 plusz egy évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz a rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 plusz egy évig megőrizni.
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

• Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a rendelet rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
• Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Őn számára.
• A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
• Az adatkezelés időtartama: A Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Javítási szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

• Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a rendelet rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
• Az adatkezelés célja: Az Ön által vásárolt áruval kapcsolatos garanciális és szerviz tevékenységek ellátása.
• A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, vásárolt termék gyári száma illetve cikkszáma
Az adatkezelés időtartama: Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz az adatokat a megvásárolt termékhez kapcsolódó garancia lejáratáig kezeli.

V. Adatfeldolgozó Számlázás:

A megrendelt áruk kiállított számláihoz kapcsolódó számviteli feladatokat, a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz által biztosított felületen a TUXEXPERT s.r.o.látja el. A kiállított számlákat Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz a tájékoztató IV. pontja szerint kezeli.

VI. Adatbiztonság

Az Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz megteszi és fenntartja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az érintett személyes adatainak elvesztésének, megsemmisülésének, nem szándékolt megváltozásának vagy harmadik fél általi jogosulatlan megszerzésének megelőzéséhez szükségesek. A Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz és az általa megbízott adatfeldolgozók az érintett által megadott adatokat kizárólag az adatkezelés céljából, a tájékoztató IV. pontjában meghatározott ideig kezelik. A Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz és az általa megbízott adatfeldolgozók kizárólag olyan szoftvereket és online megoldásokat alkalmaznak, amelyek a rendeletben megfogalmazott rendelkezésekkel teljes összhangban állnak.

VII. Adatvédelmi incidens

A Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz által kezelt személyes adatokat érintő adatvédelmi incidens esetén a Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz , a tudomás szerzést követően indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül értesíti az érintetett és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban minden esetben adatvédelmi hatásvizsgálatot folytat le, amelynek eredményéről az érintettet értesíti.

VIII.Az érintett jogai Érintett a rendeletben megfogalmazott, jogaival élhet:

• tájékoztatás: érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
• hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart,
• törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, és köteles erről tájékoztatni az érintettet,
• helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől,
• elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon,
• adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles, az érintett által megadott személyes adatokat – széles körben használt, géppel olvasható formátumban – az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri,
• tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti,
• adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat , további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Az érintett megkeresésére Dròtszamàr Kerékpárbolt és szerviz , a rendelet által biztosított 30 napos határidőn belül köteles választ adni.

IX. Jogorvoslatok

Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – https://naih.hu/online-uegyinditas.html – bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.